سرمایه گذاری
%10
زمان تنظیم سند
%10
زمان تحویل
%50
اقساط 30 ماهه
%30
بصورت نقد
تلفـن سـازمان فــروش:
38844444- 051
مشهـد ، بلـوار هاشـمیه ، بین هاشـمیه 62-60 ، مجـتمع بزرگ کوه سـر ، شـرکت توسـعه و عمـران کوه سـر